سرويس قابلمه 18 پارچه HA 1801

دسته بندی ها:

سرويس قابلمه 18 پارچه HA 1801
هاردانودایزر
داراي 3 قابلمه 20 و 24 و 28
يک عدد شير جوش
يک عدد تاوه با درب شيشه اي
يک عدد تاوه استيک
هفت پارچه آويز