تمام شده

سرويس قابلمه چدني DC 1801

دسته بندی ها:

سرويس قابلمه چدني 18 پارچه DC 1801
تفلون پلاتينيوم
داراي 3 قابلمه 20 و 24 و 28
يک عدد شير جوش
يک عدد تاوه با درب شيشه اي
يک عدد تاوه استيک
هفت پارچه آويز